Vlhkosti podkladů a metody měření

Zásadní vliv pro trvanlivost finální  úpravy podlahy má spojení s podkladem.Voda vyplňujíci póry v podkladu neumožnuje ukotvení penetrací a lepidel k podkladu.

Další věc,  že voda z  betonu přechází do savých povrchových vrstev jako jsou vlysy, laminát a u nich pak dochází k deformacím.. 

Z tohoto důvodu je nutné zajistit suchost či případné dosušení podkladu na požadovanou úroveň.

Suchý povrch sice umožní dobré zakotvení lepidel ale například při změně teplotního spádu v podlaze může dojít k transportu vlhkosti k povrchové vrstvě a tím k poruše povrchové vrstvy, vzniku osmotických bublin.Tato vlhkost také přechází do savých povrchů ať už koberců (které plesnivý a zkracují se) vlysů (deformace bobtnání)či laminátu (bobtnání deformace..)

Proto povolená max. vlhkost podkladu (obsah volné vody)  je základ spokojenosti zákazníka!!!   

Používané metody měření vlhkosti.

​Met​oda el.  vodivosti je to metoda nedestruktivní a spíše orientační proto ji používáme  pro orientaci zdali má cenu se věnovat přesné CM metodě..

Gravimetrická metoda se provádí v laboratoři výsledek je uváděn jako hmotnostní vlhkost, jedná se o metodu destruktivní.

CM metoda kterou používáme lze provádět přímo na stavbě, tato metoda je také destruktivní, je nutné odebrat vzorek z celé tloušťky podkladu, rozdrtit jej v hmoždíři dát do tlakové nádoby,  přidat ampulku karbidu vápenatého a ocelové kuličky pro její rozbití - je založena na chemické reakci karbidu vápenatého s vlhkostí, která probíhá v uzavřené tlakové nádobě.Chemickou reakcí vzniká  acetylen, který je ukazatelem množství vlhkosti. Vlhkost se odečítá přímo na stupnici manometru.

Výsledkem měření je vlhkost v CM procentech, která se liší od gravimetrické metody.(udává se že hodnota zjištěna carbidovou metodou je o cca 1,8 nižší, protože měří pouze vodu volnou narozdíl od Gravimetrické, která měří i vodu chemicky vázanou tudíž jsou její hodnoty vyšší).

Maximální přípustný obsah vlhkosti